Regulamin Serwisu

www.gielda.lexlegisgroup.pl jest publiczną platformą ogłoszeń zawierającą oferty sprzedaży wierzytelności, zamieszczanych przez zarejestrowanych użytkowników portalu www.gielda.lexlegisgroup.pl

§1 Regulamin internetowej giełdy wierzytelności i Serwis- ogólne postanowienia

 • 1. Serwis internetowej giełdy wierzytelności jest serwisem ogólnodostępnym o charakterze ogłoszeniowym.
 • 2. Serwis internetowej giełdy wierzytelności umożliwia podmiotom zarejestrowanym zamieszczanie informacji o przysługujących im wierzytelnościach. Celem zamieszczenia ogłoszenia sprzedaży wierzytelności jest zaoferowanie jej nabycia przez zarejestrowanego użytkownika nieograniczonemu kręgowi potencjalnych odbiorców ogłoszenia. Przy czym nie jest to oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zaproszenie do zawarcia umowy-art. 71 kc
 • 3. Dostęp do zamieszczonych w serwisie ogłoszeń o wierzytelnościach nie jest poprzedzony procedurą rejestracyjną. Nie dotyczy to możliwości zamieszczenia wierzytelności w serwisie i zarządzania nią.
 • 4. Dostęp do zamieszczonych na portalu ogłoszeń jest nieodpłatny.
 • 5. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z internetowej giełdy wierzytelności, a także prawa i obowiązki uczestników , zarejestrowanych użytkowników oraz administratora serwisu.

§2 Regulamin

 • 1. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 § 1 kodeksu cywilnego. Regulamin wraz z umowami dotyczącymi poszczególnych użytkowników zarejestrowanych w serwisie oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa określa prawa i obowiązki użytkowników serwisu oraz administratora w zakresie funkcjonowania i korzystania z serwisu.
 • 2. Regulamin znajduje się na serwisie internetowym giełdy prowadzonym www.gielda.lexlegisgroup.pl. Istnieje możliwość sporządzania jego kopii fizycznej, elektronicznej, a także przechowywania i odtwarzania w zwykłym toku czynności.
 • 3. Administrator może dokonywać zmian niniejszego regulaminu, powiadamiając Użytkowników zarejestrowanych o zaistnieniu zmian poprzez informacje na stronach internetowych serwisu.
 • 4. W razie zmiany regulaminu, która powoduje zwiększenie obowiązków lub zmniejszenie praw użytkowników, regulamin wchodzi w życie z chwilą powiadomienia Użytkowników zarejestrowanych o zaistnieniu zmian, przy czym Użytkownicy zarejestrowani nie wyrażający zgody na takie zmiany mają prawo rozwiązać umowę z Administratorem w terminie 14 dni od daty zamieszczenia nowego regulaminu na stronach internetowych serwisu, ze skutkiem od dnia wprowadzenia zmian do regulaminu.

§ 3. Definicje stosowane w niniejszym regulaminie

 • 1)Administrator -- administrator serwisu KANCELARIA PRAWNA LEX LEGIS GROUP SP Z O O, z siedzibą przy ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław zarejestrowany w Sądzie Rejono-wym Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu. Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000735610, nr NIP 8992846192,
 • 2)Uczestnik serwisu – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z serwisu,
 • 3)Użytkownik zarejestrowany – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w serwisie internetowym www.gielda.lexlegisgroup.pl
 • 4)Serwis internetowej giełdy (lub zamiennie: giełda/serwis) - witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.gielda.lexlegisgroup.pl
 • 5)Dłużnik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w stosunku do której Wierzyciel posiada udokumentowaną wierzytelność,
 • 6)Dłużnik będący konsumentem – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w wyniku której staje się dłużnikiem,
 • 7) Konto podmiotu zarejestrowanego – zabezpieczony dostęp do serwisu umożliwiający podmiotom zarejestrowanym zarządzanie wierzytelnościami umieszczonymi w serwisie, oraz korzystanie z dodatkowych funkcji serwisu,
 • 8)Wierzytelność – świadczenie przysługujące Użytkownikowi zarejestrowanemu lub podmiotowi, którego on reprezentuje wobec dłużnika wynikające w szczególności z:
 • a) rachunku spełniającego wymogi ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  b) faktury VAT
  c) uznania długu przez dłużnika,
  d) prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego,
  e) orzeczenia sądu polubownego lub aktu notarialnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności,
  f) umowy,
 • 9) Wierzyciel - zarejestrowany użytkownik serwisu posiadający udokumentowaną wierzytelność wobec dłużnika.
 • 10)Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, skutkującą powstaniem długu.
 • 11) Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy obowiązującego prawa nadają zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą w sposób ciągły.
 • 12) Administratorem/Administrator serwisu odpowiedzialnym za zarządzenie serwisem jest KANCELARIA PRAWNA LEX LEGIS GROUP SP Z O O, z siedzibą przy ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu. Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000735610, nr NIP 8992846192,

§4 Rejestracja w serwisie, zasady zamieszczania wierzytelności

 • 1. Rejestracja na giełdzie wierzytelności wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego regulaminu. Akceptacja regulaminu jest traktowana jako oświadczenie woli, w rozumieniu art. 60 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym użytkownik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
 • 2. Uczestnik i Użytkownik zarejestrowany uprawnieni są do korzystania z udostępnionych im zasobów serwisu, w szczególności mogą przeglądać i wyszukiwać informacje o zamieszczonych w serwisie wierzytelnościach i dłużnikach.
 • 3. Użytkownik zarejestrowany uprawniony jest ponadto do zamieszczania ofert sprzedaży wierzytelności, a także zakupu i sprzedaży wierzytelności, z zastrzeżeniem, że serwis w żadne sposób nie pośredniczy w sprzedaży.
 • 4. Rejestracja w serwisie jest warunkiem umożliwiającym zamieszczanie w serwisie wierzytelności oraz zarządzania nimi.
 • 5. Rejestracja nie podlega opłatom.
 • 6. Rejestracja powinna zostać dokonana osobiście przez osobę która chce korzystać z serwisu, a w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnych przez osoby uprawnione do składania w ich imieniu oświadczeń woli.
 • 7. Dokonanie rejestracji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i powoduje zawarcie umowy o korzystanie z serwisu pomiędzy Użytkownikiem zarejestrowanym, a Administratorem.
 • 8. Użytkownik zarejestrowany związany jest postanowieniami niniejszego regulaminu od chwili rejestracji, a wszelkie odstępstwa od tych postanowień mogą zostać wprowadzone wyłącznie w drodze odrębnej umowy zawartej pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem zarejestrowanym.
 • 9. Rejestracja odbywa się przez wypełnienie formularza zamieszczonego w serwisie, w sposób wskazany w opisie formularza.- po wypełnieniu obligatoryjnych pól formularza rejestracyjnego.
 • 10. Dokonując rejestracji rejestrujący się zobowiązuje się podać prawdziwe dane, działając w dobrej wierze i zgodnie ze znanym mu rzeczywistym stanem rzeczy.
 • 11. Użytkownik zarejestrowany przyjmuje na siebie odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych swoich i dłużnika.
 • 12. Dostęp do informacji o wierzytelnościach wystawionych do sprzedaży jest bezpłatny.
 • 13. Korzystanie z usług oferowanych przez Administratora jest odpłatne, np. zamieszczanie wierzytelności w serwisie, z zastrzeżeniem pkt. 9. Wysokość opłat oraz zasady ich pobierania reguluje załącznik nr 1 do Regulaminu – Cennik
 • 14. Użytkownik zarejestrowany na własne ryzyko przekazuje dane, których umieszczenie w serwisie jest niezgodne z prawem. Administrator nie odpowiada za umieszczenie w serwisie takich danych (nieprawdziwe, nierzetelne, niepełne, niezgodne z prawem, szkalujące, itp.). Użytkownik zarejestrowany akceptując treść regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu oraz iż ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne naruszenie przepisów prawnych, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Użytkownik zarejestrowany ponosi wyłączną odpowiedzialność za umieszczenie przez siebie wszelkich danych na giełdzie wierzytelności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych i ochronie dóbr osobistych, w zw. z umieszczeniem przez Zarejestrowanego użytkownika wierzytelności w serwisie.
 • 15.W przypadku powzięcia przez Administratora uzasadnionych wątpliwości, co do poprawności umieszczonych w trakcie rejestracji informacji, Użytkownik zarejestrowany zostanie wezwany do uzupełnienia lub poprawienia umieszczonych danych w terminie 5 dni od zawiadomienia pod rygorem usunięcia z serwisu wszelkich zamieszczonych przez niego danych osobowych. Administrator może wstrzymać publikację danych dotyczącej całej wierzytelności do czasu ich poprawienia przez podmiot wezwany, w szczególności gdy są one niezgodne z informacjami dostępnymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS) lub Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
 • 16. Administrator serwisu może zażądać od Użytkownika zarejestrowanego w każdej chwili uwiarygodnienia danych podanych w trakcie rejestracji, w tym danych dotyczących wierzytelności i dłużnika, poprzez umieszczenie elektronicznej kopii dokumentów w zakładce Moje konto w panelu Użytkownika serwisu lub poprzez nadesłanie uwierzytelnionych odpisów dokumentów (co najmniej poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę przedstawiającą dany dokument i zawierającą datę i miejsce poświadczenia) potwierdzających te dane, bądź poprzez przedstawienie ich do wglądu w siedzibie Administratora serwisu. Do czasu uwiarygodnienia danych Administrator serwisu ma prawo zawiesić świadczenie usług na rzecz tego Użytkownika zarejestrowanego.
 • 17. Użytkownik zarejestrowany umieszczając na internetowej giełdzie/w serwisie wierzytelności zobowiązany jest podać następujące swoje dane:
 • 1) imię i nazwisko lub nazwę,
  2) e-mail,
  3) nr telefonu,
  4) nr NIP, nr KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do KRS)
  5) adres,
  6) miejscowość (siedziba)
  7) kod pocztowy.
 • 18. Podmiot zarejestrowany umieszczając na internetowej giełdzie wierzytelności zobowiązany jest podać następujące znane mu dane dłużnika:
 • 1) imię i nazwisko lub nazwę dłużnika,
  2) nr NIP dłużnika, nr KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do KRS)
  3) adres siedziby/miejsca zamieszkania dłużnika,
  4) termin płatności wierzytelności,
  5) kwota wierzytelności ze wskazaniem waluty płatności,
  6) tytuł wierzytelności,
  7) daty powstania wierzytelności.
 • 19. Użytkownik zarejestrowany chcąc umieścić wierzytelność dłużnika będącego konsumentem, zobowiązany jest:
 • 1) podać imię i nazwisko oraz numer PESEL dłużnika,
  2) uzyskać akceptację Administratora na umieszczenie tych danych na giełdzie wierzytelności.

§ 5 Procedura zakończenia korzystania z serwisu

 • 1. Użytkownikowi zarejestrowanemu przysługuje prawo do usunięcia danych o wierzytelności z serwisu bez podania przyczyny.
 • 2. Żądanie usunięcia danych można przesłać w formie pisemnej listem poleconym na adres Administratora:. ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: kancelaria@lexlegisgroup.pl
 • 3. W przypadku dokonania skutecznego wyrejestrowania w sposób określony w pkt 1 i 2, Administrator usunie niezwłocznie dane o wierzytelności.
 • 4. Użytkownik zarejestrowany akceptując regulamin wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie w formie elektronicznej przez Administratora faktur VAT, faktur korygujących, duplikatów faktur VAT, w formacie PDF, w myśl art. 106n Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku.

§ 6 Relacje prawne między Uczestnikami, Użytkownikami zarejestrowanymi serwisu, rola Administratora

 • 1. Administrator nie pośredniczy i w żaden inny sposób nie bierze udziału w zawieraniu umów sprzedaży wierzytelności. Serwis pełni jedynie rolę komunikacji między wierzycielami, a potencjalnymi nabywcami, dając im możliwość uzyskania wiedzy o istniejących wierzytelnościach, potencjalnie nadających się do sprzedaży. Administrator również nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu zawarcia takich umów.-nie działa na rzecz żadnej ze stron, nie ponosi odpowiedzialności za działanie którejkolwiek ze stron umowy, jak również nie poręcza w żadnej formie zobowiązań zaciągniętych przez zarejestrowanych Użytkowników, ani nie jest gwarantem wykonania umów przez żadną ze stron.
 • 2. Administrator może pośredniczyć w sprzedaży umieszczonych w serwisie wierzytelności wyłącznie w przypadku zawarcia odrębnej pisemnej umowy regulującej zasady pośrednictwa.
 • 3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, Administrator oświadcza, że nie jest agentem, przedstawicielem, czy innym pośrednikiem dłużników, wierzycieli i użytkowników zarejestrowanych, Uczestników serwisu, a w szczególności :
 • - nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Uczestnikami, Użytkownikami zarejestrowanymi.
  - nie działa na rzecz żadnej ze stron takich umów,
  - nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania którejkolwiek ze stron takich umów,
  - nie jest gwarantem wykonania zobowiązań zaciąganych przez Użytkowników zarejestrowanych.
 • 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przejściową niemożliwość korzystania przez Użytkowników zarejestrowanych i inne osoby z serwisu, jeżeli wynika ona z przyczyn od niego niezależnych lub prac konserwacyjnych niezbędnych dla bezawaryjnego funkcjonowania serwisu.
 • 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawieszenie lub usunięcie ogłoszenia w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie.
 • 6. Użytkownik zarejestrowany uprawniony jest do umieszczania w serwisie wierzytelności wymagalnych i nie obciążonych prawami na rzecz osób trzecich.
 • 7. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i prawdziwość umieszczonych w serwisie ogłoszeń, w szczególności dotyczących istnienia wierzytelności, ich wysokości oraz terminu płatności.
 • 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron internetowych, których linki lub odesłania mogą znajdować się na stronie serwisu.
 • 9. Użytkownik zarejestrowany ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie akcje podjęte w serwisie, w szczególności za:
 • - sposób w jaki wykorzystuje Konto użytkownika,
  - korzystanie z usług zgodnie z ich przeznaczeniem oraz właściwymi przepisami prawa;
  - przetwarzanie danych, które uzyskał poprzez dostęp do serwisu,
  - prawdziwość, kompletność i rzetelność treści przekazywanych Administratorowi w związku ze świadczeniem usług.
 • 10. Użytkownik zarejestrowany zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności w przypadku zbycia wierzytelności lub jej wygaśnięcia - nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty dokonania czynności prowadzącej do zaspokojenia wierzytelności lub jej wygaśnięcia, jak i wierzytelności których umieszczenie na giełdzie jest zabronione przez przepisy obowiązującego prawa.
 • 11. Użytkownik zarejestrowany zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych, które zostały przez niego zamieszczone w serwisie, w szczególności dotyczące wysokości zadłużenia dłużnika.
 • 12.Administrator może bez uprzedniego poinformowania i bez podania przyczyny usunąć ofertę dotyczącą sprzedaży wierzytelności, w szczególności w przypadku:
 • - kilkukrotnej rejestracji tego samego podmiotu,
  - powielania wierzytelności istniejącej już w serwisie lub uprzednio usuniętych z serwisu na skutek zgłoszonych nieprawidłowości,
  - rozpowszechniania w serwisie lub za jego pośrednictwem niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam )
  - podszywania się pod innych użytkowników lub inne podmioty,
  - przetwarzania danych uzyskanych za pośrednictwem serwisu wbrew postanowieniom regulaminu bądź prawu,
  - uzasadnionych wątpliwości co do istnienia wierzytelności,
  - umieszczania w serwisie treści o charakterze bezprawnym.

§ 7 Przetwarzanie danych i danych osobowych oraz procedura dokonywania usuwania i modyfikacji wpisów dotyczących ofert sprzedaży wierzytelności

 • 1.Administratorem danych osobowych Wierzycieli jest KANCELARIA PRAWNA LEX LEGIS GROUP SP Z O O, z siedzibą przy ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław
 • 2. Administratorami danych osobowych Dłużników są Użytkownik zarejestrowany.
 • 3.Zamieszczenie informacji o sprzedaży wierzytelności jest równoznaczne z powierzeniem Administratorowi przez Użytkownika zarejestrowanego przetwarzania danych osobowych Dłużnika, a to w celu umożliwienia Wierzycielowi przedstawienia wierzytelności do sprzedaży. Umowy sprzedaży wierzytelności zawierane są pomiędzy Użytkownikami zarejestrowanymi, a osobami trzecimi zainteresowanymi ich nabyciem. Serwis nie pośredniczy i w żaden inny sposób nie bierze udziału w zawieraniu umów sprzedaży wierzytelności.
 • 4. Administratorem danych osobowych dłużnika jest Użytkownik zarejestrowany, który zamieścił informację o dłużniku. Administrator serwisu jest jedynie podmiotem przetwarzającym dane osobowe dłużnika na zlecenie zarejestrowanego użytkownika.
 • 5. Powierzenie przetwarzania danych dłużnika odbywa się na następujących zasadach:
 • 5.1. Przetwarzane są dane dłużnika wskazane w § 4 niniejszego Regulaminu. Powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje wyłącznie w celu i zakresie określonym niniejszym Regulaminem. Przetwarzanie polega na udostępnianiu informacji otrzymanych od podmiotu zarejestrowanego, bez ich modyfikacji. Numer PESEL dłużnika będącego osobą fizyczną jest udostępniany tylko Administratorowi serwisu.
 • 5.2. Przetwarzający dane Administrator pomaga administratorowi danych dłużnika-Wierzycielowi w udzielaniu odpowiedzi na wnioski dłużników dotyczące przetwarzania ich danych osobowych, w szczególności przekazuje mu wnioski otrzymywane w tym zakresie od dłużników w ciągu 5 dni roboczych od ich otrzymania.
 • 5.3. Przetwarzający dane Administrator serwisu powiadamia administratora danych dłużnika o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony danych osobowych w ciągu 5 dni roboczych od powzięcia o tym wiadomości.
 • 5.4. Przetwarzający dane Administrator serwisu oświadcza, że posiada w zakresie przetwarzania danych osobowych niezbędną wiedzę, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, a osoby przez niego upoważnione do przetwarzania danych zobowiązały się do zachowania tajemnicy.
 • 5.5. Po zgłoszeniu uzasadnionego prawnie żądania usunięcia danych o wierzytelności lub w innych przypadkach usunięcia danych o wierzytelności, przetwarzający dane Administrator serwisu nie ma prawa do dalszego przetwarzania powierzonych danych i jest zobowiązany do:
 • 1) usunięcia danych,
  2) usunięcia wszelkich ich istniejących kopii lub zwrotu danych, chyba że administrator danych dłużnika postanowi inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują dalej przechowywanie danych.
 • 6. Administrator serwisu zapewnia, że Użytkownikowi zarejestrowanemu przysługuje prawo dostępu i poprawienia danych osobowych udostępnionych Administratorowi serwisu. Prawo to realizuje się przez opcję aktualizacja danych.
 • 7. Administrator serwisu zapewnia, że Dłużnikowi przysługuje prawo dostępu i poprawienia danych osobowych zamieszczonych w części zawierającej ogólnodostępne informacje o sprzedaży wierzytelności. Prawo dostępu Administrator serwisu realizuje poprzez umożliwienie swobodnego dostępu do części zawierającej ogólne informacje o sprzedaży wierzytelności. Dłużnik realizuje prawo dostępu poprzez złożenia wniosku do Administratora serwisu z żądaniem poprawienia danych. O złożeniu wniosku/żądania Administrator serwisu powiadamia Użytkownika zarejestrowanego w terminie 5 dni. Brak ustosunkowania się do żądania w terminie 3 dni roboczych uprawnia Administratora serwisu do poprawienia danych zgodnie z żądaniem Dłużnika lub do usunięcia oferty sprzedaży wierzytelności. W razie uznania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania Dłużnika, Administrator niezwłocznie poprawia dane osobowe Dłużnika, chyba, że Wierzyciel uczynił do samodzielnie poprzez opcję aktualizacji danych. W razie odmowy przez Użytkownika poprawienia danych zgodnie z żądaniem Dłużnika, Administrator serwisu może zawiesić daną ofertę sprzedaży wierzytelności. Zgłoszenie Dłużnika powinno być na piśmie lub na adres poczty elektronicznej: kancelaria@lexlegisgroup.pl Wszelkie żądania muszą być szczegółowo sprecyzowane i uzasadnione, zawierać precyzyjne określenie danych, których zmiany lub usunięcia dłużnik się domaga oraz dowody uprawdopodobniające zasadność żądania (np. skan potwierdzenia przelewu na okoliczność nieistnienia długu itp.) oraz dane kontaktowe, pod rygorem pozostawienia żądania bez rozpoznania.
 • 8.Reklamacje dotyczące usługi Użytkownik zarejestrowany może zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres elektroniczny: kancelaria@lexlegisgroup.pl Reklamacja powinna zawierać adres elektroniczny zgłaszającego oraz szczegółowy opis problemu. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego przez Administratora serwisu. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator może zwrócić się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na podany przez zgłaszającego adres elektroniczny, na co wyraża on zgodę.
 • 9.Najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji, o złożeniu wniosku przez Dłużnika, podmiot zarejestrowany zobowiązany jest do:
 • a) usunięcia lub modyfikacji oferty o sprzedaży wierzytelności z serwisu, gdy żądania pochodzące od dłużnika uzna za zasadne,
  b) potwierdzenia Administratorowi serwisu prawidłowości zamieszczonych danych, gdy żądania pochodzące od dłużnika uzna za niezasadne. Użytkownik zarejestrowany składa wówczas oświadczenie, że wierzytelność istnieje, jest zgodna z wymogami regulaminu serwisu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za treść zamieszczonej informacji. Oświadczenie to zostanie przekazane przez Administratora dłużnikowi jako odpowiedź na żądanie usunięcia długu, niezwłocznie po jego otrzymaniu od Użytkownika zarejestrowanego. Dalsze roszczenia dotyczące usunięcia długu z serwisu, dłużnik powinien kierować bezpośrednio do Użytkownika zarejestrowanego.
 • 10. Zgoda Dłużnika na przetwarzanie danych osobowych nie jest wymagana. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Dłużnika bez jego zgody jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • 11. Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych Użytkownika zarejestrowanego bez uprzedniej jego zgody, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z przepisów obowiązującego prawa i o ich ujawnienie zwrócą się do Administratora serwisu upoważnione do tego organy lub instytucje publiczne.
 • 12.Uczestnik, Użytkownik zarejestrowany lub Dłużnik, który korzystając z serwisu uzyskał wiedzę o danych osobowych innego użytkownika, podmiotu zarejestrowanego lub dłużnika, nie jest uprawniony do ich utrwalania i ujawniania oraz ponosi odpowiedzialność względem Administratora za wszelkie szkody wyrządzone ich rozpowszechnieniem lub ujawnieniem.

§ 9 Postanowienia końcowe

 • 1.Wszelkie doręczenia są skuteczne w rozumieniu niniejszego regulaminu, jeżeli nastąpiły na adres poczty elektronicznej wskazany przez podmiot zarejestrowany podczas rejestracji.
 • 2. Administratorowi serwisu przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
 • 3. Każdorazowa zmiana regulaminu nie wymaga akceptacji ze strony podmiotu zarejestrowanego- Użytkownika zarejestrowanego.
 • 4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
 • 5. Stwierdzenie nieważności bądź nieskuteczności jakiegokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu nie wpływa na jego ważność w pozostałym zakresie. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. W miejsce zapisu nieważnego zastosowanie znajdują właściwe przepisy.
 • 6. Wszelkie spory powstałe w wyniku stosowania niniejszego regulaminu rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora serwisu, na podstawie przepisów prawa polskiego- Zastosowanie do sporów ma prawo polskie. Klauzula o wyłącznej właściwości sądu Administratora nie ma zastosowania w sprawach spornych , gdzie stroną jest konsument.
 • 7.Niniejszy regulamin wchodzi w życiem jego opublikowania w serwisie tj. z dniem 20.09.2019r.